President's Office Staff


Asif Fancy​
Senior Advisor
+92 21 3486 2244
asif.fancy@aku.edu

​​

​​Sohail Kassamali​

General Counsel
+92 21 3486 3931
sohail.kassamali@aku.edu

Karim Sayani​
Board Secretary
+92 21 3486 3929
karim.sayani@aku.edu

Munira Janmohamed

Head, Global Events & Ceremonies
+92 21 3486 3901
munira.janmohamed@aku.edu

Rukhsar Jetha
Executive Officer
+92 21 3486 3902​
rukhsar.jetha@aku​.edu

 

​​​​​​​


​